zondag 23 oktober 2016

Dialoogschool = Dialoog met God: Pastorale brief van Mgr Egan van Portsmouth over de Katholieke Scholen

Onderstaand is een werkvertaling van de pastorale brief van Mgr Philip Egan van Portsmouth in het Verenigd Koninkrijk.
Mgr Philip Egan zal een van de sprekers zijn op het Symposium Sacra 700 voor de herdenking van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch mirakel van Viversel, op 23 juli 2017 in Hasselt.Pastorale Brief van de bisschop
om voor te lezen in alle kerken en kapellen van het bisdom van Portsmouth op 2 oktober 2016, de 27ste zondag van het jaar.

DE TOEKOMST VAN ONZE KATHOLIEKE SCHOLEN

Beste families en vrienden,

De voorbije 18 maanden heb ik iedere katholieke school van het bisdom bezocht. We hebben 76 scholen, waaronder 23 onafhankelijke, 3 oecumenische scholen en 7 secundaire scholen. Elke school heeft haar eigen persoonlijkheid en hoewel er altijd plaats is voor verbetering wil ik u zeggen: onze scholen zijn fantastisch! Ik was diep onder de indruk van de inspirerende directeurs en leraren die we hebben, de warmte en de vreugde van onze kinderen, de hulp en het engagement van de ouders, het harde werk dat wordt gedaan door de bestuurders en de loyale toewijding van al het ondersteunend personeel. Dus laat ons God danken voor onze scholen en bidden voor allen die ervoor verantwoordelijk zijn.

Scholen en parochies zijn de twee belangrijkste kernen in de missie van de Kerk. Op dit ogenblik is het Katholiek onderwijs in ons bisdom een grote verandering aan het doormaken. We zijn begonnen met de complexe, uitdagende taak om onze staatsgesubsidieerde scholen om te vormen en te groeperen in 4 Multi-academy stichtingen. Ze zullen onder de bescherming staan van 4 eigentijdse missionaire heiligen: St Edith Stein, St Moeder Teresa van Calcutta, de Zalige John Henry Newman en de zalige Piergiorgio Frassati. De nieuwe onderwijs-ondersteunende kantoren bij de Kathedraal zullen ingewijd worden op de 1ste november. Dit academy process geeft ons de unieke gelegenheid om het Katholiek onderwijs te herscheppen ten bate van de ouders en de leerlingen. We hopen ook de diensten te reorganiseren, de sollicitaties te verbeteren en de constante vorming van leraars en leiders, en de godsdienstles te verbeteren. Laat ons Gods zegen vragen over al de mensen die erbij betrokken zijn en hun geduldige inspanningen.

Onze scholen dienen drie verschillende groepen: praktiserende Katholieken (met de bedoeling dat ze nog meer betrokken leerlingen worden), nog-niet-praktiserende Katholieken (dat ze een diepere liefde voor Jezus mogen ontwikkelen in het Eucharistisch leven van de Kerk) en die kinderen van de wijdere gemeenschap die Katholiek onderwijs zoeken (dat hun het Evangelie van de verlossing mag verkondigd worden). In het licht van de nieuwe evangelisatie, heb ik de staf van al onze scholen gevraagd om missionaire strategieën te ontwikkelen voor elke groep, om hen dichter bij Christus te brengen.

Ik wil nu wat autoritatieve leer willen geven over de Katholieke opvoeding en hoe we die moeten verstaan, niet enkel in het licht van de moderne noden, maar van de 2000 jaar oude traditie van de Kerk om scholen en universiteiten te hebben.

Op de eerste plaats zijn de eerste opvoeders van de kinderen de ouders; scholen bestaan enkel om hen te helpen. Het is mijn diepe hoop dat van nu af aan we onzen scholen zullen zijn als 'Catholic Formation Communities' die niet enkel de kinderen dienen, maar ook de ouders, de beheerders, de leraars en de staf. Katholieke scholen bieden een uniek onderwijs en dat doen ze in een nauwe verbondenheid met hun parochies. Het leven en de energie van een Katholieke school zijn gefocust op de waarheid, goedheid en schoonheid van God zoals geopenbaard in Jezus Christus, gekruisigd en verrezen. Met andere woorden, Katholieke scholen bestaan om Jezus Christus beter te laten kennen en lief te hebben, en om leerlingen van Christus te vormen in het Lichaam van de Kerk. Want wij geloven dat Hij de enige Weg is naar een authentieke humane ontplooiing, zowel hier op aarde als voor eeuwig in de hemel.

In een Katholieke school - of ze nu onafhankelijk is, op vrijwillige basis, vrij of academisch - zou alles gedaan moeten worden om een authentieke Christelijke ethos te scheppen. Het gehele curriculum zou gecentreerd moeten worden op Christus zodat alles wat aangeleerd wordt en onderwezen, en in alle onderwerpen, vooral in de wetenschappen en alfawetenschappen, verwezen en eengemaakt worden met Hem. De school zou een volledig participatieve gemeenschap moeten worden, die gebaseerd is op de zelfgevende liefde tussen de personen van de Heilige Drievuldigheid. Iedereen zou behandeld moeten worden met waardigheid, respect, rechtvaardigheid en liefde. De school zou een centrum van gebed moeten worden, idealiter met een kapel en een kapelaan, zodat iedereen gemakkelijke een persoonlijke relatie kan vormen met God, gericht op de liefde van Jezus in de Schrift en de Heilige Eucharistie. Met de drukte van schooldagen, is het gemakkelijk te vergeten dat het gebed cruciaal is voor de Catholic Fomation Communities. Maar er zijn kleine manieren waardoor we ervoor kunnen zorgen dat het niet vergeten wordt. Staf en beheerders-vergaderingen zouden altijd moeten beginnen met gebed en vorming. En om hen te helpen om een persoonlijke relatie met Jezus te vormen zou ik willen dat alle jongeren vanaf Jaar 5 en hoger op regelmatige tijden Eucharistische Aanbidding zouden hebben, contemplatief gebed en lectio divina.

Als Catholic Formation Communities kunnen de scholen al hun leden helpen om hun door God-gegeven roeping en hun charisma ontdekken, om hen te helpen groeien in deugd en in heiligheid. Ze zouden personen moeten vormen die gemodelleerd zijn op Jezus Christus met een bezorgdheid voor sociale gerechtigheid en 'integrale ecologie', dienaars van de armen, de noodlijdenden en de gemarginaliseerden. Ze zouden onze kinderen moeten in staat stellen om intentionele leerlingen van Christus te worden zodat ze als goede burgers, met vertrouwen de eigentijdse cultuur kunnen evangeliseren, en het Koninkrijk van God opbouwen.

Ik weet heel goed dat op sommige plaatsen in ons bisdom er een tekort is aan Katholieke scholen en schoolplaatsen. De intentie van de regering om de 50% kaap te schrappen zal een grote hulp voor ons zijn. Maar terwijl we een oplossing zoeken op de lange termijn, wil ik u ondertussen vragen om 'outside the box' te denken, en dus creatieve manieren te vinden om uit te reiken naar alle Katholieke kinderen in niet-Katholieke scholen. We kunnen hen niet verwaarlozen: ze hebben Christus nodig! We kunnen niet onze armen vouwen en wachten op een katholieke school! Dus wat kunnen we doen om hen nu te helpen? Hoe kunnen we hen ondersteunen, vormen, catechese geven?

Ik weet anderzijds ook heel goed dat we een tekort hebben aan Katholieke directeurs en Katholieke leraars en dat we voor hen een permanente katholieke vorming moeten opzetten. Opnieuw, we kunnen niet simpelweg de schouders ophalen! Wat gaan we eraan doen? We moeten innovatief zijn, nieuwe wegen vinden om goede mensen aan te trekken, de jongeren aanmoedigen om leraars te worden, en de vele Katholieke leraars aantrekken die nu niet in de katholieke sector werken. En bovenal moeten we bidden voor leraars. St Paulus zag lesgeven als een Goddelijke roeping, iets dat we zien in de inspirerende leraars van vandaag. Dus vandaag na de Mis, of de volgende keer als je het Heilig Sacrament bezoekt, denk er dan aan om te bidden voor meer roepingen.

Nog een laatste punt. Heb jij een school in je parochie of in je pastorale regio? Als dat zo is, ondersteun ze dan! Net zoals onze priesters steeds klaar zouden moeten staan om te fungeren als kapelaans en in hun besturen te zitten, zo moeten ook katholieke leken klaar staan om te fungeren in het beheer of te helpen. Basisscholen moeten hun banden met de parochies aanhalen; secundaire scholen kunnen hun banden aanhalen met de wijdere parochieregio's en bijvoorbeeld student-ambassadeurs benoemen.

Laat ons eindigen met de Psalm van vandaag "O dat gij vandaag moogt luisteren naar Zijn stem: verhard toch niet uw harten". Meer nog, laat ons in gebed verenigen dat de apostelen zeiden tot de Heer in het Evangelie: 'Vergroot ons geloof'. We doen dat gebed speciaal voor onze scholen, en we plaatsen door de handen van Maria onbevlekt ontvangen al onze directeurs en secretarissen, al onze leraren en staf, al onze ouders en bestuurders, en natuurlijk al onze kinderen, in Corde Iesu.

Dank om te luisteren!

+ Philip
Bisschop van Portsmouth.

vrijdag 21 oktober 2016

Martelaarschap en de Wereldjongerendagen

    Terwijl de heilige Vader meer dan 2 miljoen jongeren in Krakow verzamelde, sneed een islamist de keel over van pastoor Hamel in een kleine provinciekerk. Een aangrijpend contrast is het tussen deze immense jonge massa op haar knieën in aanbidding voor het gedode Lam en de islamisten die ondertussen onschuldigen trachten te doden op allerlei manieren. De woorden van pastoor hamel tijdens zijn strijd weerklinken in onze oren: "Gaat weg, satan". "Die martelaar, zegt ons pastoor Daniel Ange, brengt ons meteen in verbinding met al die gekruisigde volkeren waarin de moord op priesters, pastors, bisschoppen van verschillende ritussen zo frequent is geworden, net als de profanatie en de vernietiging van kerken, onder het quasi-onverschillig oog van de wereld". Wanneer gaat ons land begrijpen dat zonder een veeleisende hermeneutiek van de gewijde teksten van de islam die geweld en haat bevorderen, men die religie toelaat een destructieve brand aan te stoken? Het probleem beperkt zich helemaal niet tot IS maar is een theologisch-politieke visie die de oorzaak is van deze bloedige aanslagen. Het antwoord dat we moeten formuleren op deze vloed van barbarij, is ons gebed, onze apostolische caritas tegenover de moslims en een betere formatie over de islam om de intellectuele benaderingen over die religie te vermijden, die verstikkend aan het worden zijn.
   "Een van de onmiddellijke vruchten van het bloed van onze broeder Jacques, vervolgt Daniel Ange, is dat geen enkele levende priester in Frankrijk de Mis nog op dezelfde manier zal opdragen. Elk kan zich in totale klaarheid zeggen: ik kan zo gekeeld worden, gedood samen met Hem die sterft onder mijn vingers. Het is misschien de laatste Mis van mijn leven, die onmiddellijk zich opent op de eeuwige Eucharistie van de hemel". Laat ons bidden dat deze martelaar ons bevrijdt uit onze verwarring, dat het een ontwaken voor ons geloof mag betekenen en voor onze ijver.
    Een verschrikkelijke les ook voor een slecht begrepen interreligieuze dialoog, door de priester die voor pastoor Hamel kwam en een deel van een terrein van de parochie goedkoop aan de (weinig gematigde) moslims had verkocht om er een moskee op te bouwen. De moordenaar bezocht die moskee. Onze onwetendheid en ons religieuze onverschilligheid hebben de kans gegeven aan de meest agressieve islam. Het is nu, met ogen vol tranen en terreur, dat we misschien beginnen nadenken over onze eisen aan de waarheid in religieuze zaken. De dialoog en het respect van de religieuze vrijheid moeten eindelijk begrepen worden in het licht van de waarheid van de Openbaring en de eisen van het algemene goed. Vertelt de islam ja of neen iets over de waarheid van God en over de Mens? Kan hij de mens redden van de zonde en de barbarij? Dat zijn de vragen die werkelijk tellen en we gaan ons allen ooit die vragen moeten stellen in de confrontatie met de progressie van het islamgeweld. Maar hoeveel doden moeten er eerst nog vallen?
   In de volgende maanden gaan we de honderdste verjaardag vieren van de moord door moslims van de zalige Charles de Foucauld en de verschijningen van Fatima, laat ons vervuld worden van vreugde omdat de heiligen door het offer van hun leven ons voorbereiden om de triomf van het Hart van Jezus en Maria.

E.H. Fabrice Loiseau
Missionarissen van de Goddelijke Barmhartigheid.-------------

Las ik laatst niet in de krant van een Vlaamse politicus die zei dat 'de Katholieken, moslims en joden allen dezelfde God aanbidden'. Die relativistische visie, die de waarheid aan de kant zet, om zoete broodjes te kunnen bakken met iedereen, brengt dus inderdaad een vruchtbare Vlaamse bodem voor islam-geweld voor. Maar ook de Katholieke Kerk is zeker niet vrij van dergelijk ontwijkgedrag van de waarheid. (Mag ik het zeggen? Sorry, Dank u).

zondag 16 oktober 2016

Venite Adoremus 2016

Zoals de laatste jaren zich verspreid vanuit het bisdom Mechelen, het festival Venite Adoremus van 10 tot 20 november.

In ons bisdom doen enkel de zusters Zaden van het Woord mee, uit Tongeren.
Volgend jaar moeten we in Hasselt toch ook eens wat uit de grond stampen?

We hebben hier ook genoeg om voor te bidden toch? Ik hoorde vandaag de voorbede: "Laat ons bidden voor de bekering van België. Het mag dan onmogelijk lijken, voor God is niets onmogelijk."
Lijkt me een leuke voorbede om te herhalen.

Zie het volledige programma op www.veniteadoremus.be


Maar eerst: 9 november de lezing van Mgr Jousten over de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie. Om 20 uur in de St Quintinuskathedraal. Iedereen welkom, en breng iemand mee!


woensdag 12 oktober 2016

De Geest van 'Who am I to judge'Zouden we hieruit moeten besluiten dat de bisschop van Antwerpen geen volwassen geloof heeft? Dat hij niet moedig is? Dat hij zich maar laat rondwaaien door de windvlagen van de mode?
Ik denk dat we dat moeten besluiten uit deze woorden. Wat zei God weer over wie het geloof van de kleinen in gevaar brengt?

Daarnaast kan men niet anders dan besluiten dat er nog iets toxischer voor de Katholieke Kerk aan het ontstaan is dan 'de geest van het tweede Vaticaanse Concilie', de geest die toeliet om in liturgie en in doctrine het kind met het badwater weg te gooien: 'de geest van Franciscus', de 'geest van Who am I to judge' die blijkbaar alle doctrines overboord gooit, en de hele Kerk laat wapperen naar de windvlagen van de wereld ...  een vergiftigd geschenk dat we konden missen ... maar uiteindelijk wint steeds opnieuw de Geest van de Waarheid, de Weg en het Leven.

Zoals kardinaal Ruini het schreef: men moet zien dat men in een verwoede zoektocht naar de 99 verloren schapen, de overgebleven kudde niet in verwarring brengt en hun geweten niet schaadt.

Mag ik? Neen u mag niet, monseigneur Bonny. Het Katholieke leven in Vlaanderen is al broos genoeg, dat u het niet nog verder in verwarring moet brengen. Dank u.zaterdag 8 oktober 2016

Lezing Mgr Jousten: 9 november 2016 om 20 uur in de Kathedraal

Op 9 november zal Mgr Aloys Jousten, de erebisschop van Luik, ons spreken over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Dat is ook precies de geloofswaarheid waarom onze broederschap haar bestaansreden heeft. In ons bisdom zien we vaak de toenemende protestanisering van de Katholiek Kerk, met velen die niet geloven in de werkelijke aanwezigheid van Christus onder ons in de Eucharistie, allicht door een gebrek/afwezigheid aan catechese in onze gemeenschappen.

Dat werd nog geïllustreerd in ons eigen dekenaat, vorig jaar, met de uitnodiging aan de voormalig katholiek en ex-priester Oosterhuis, in een van onze Katholieke Kerken. Maar ook dat in vele kerken, waaronder de Kathedraal, het ook onmogelijk wordt gemaakt om te knielen tijdens de consecratie, door de 'multifunctionele' stoelen of met een aanbiddingskapel met 'plastieken kuipstoeltjes' zonder knielbanken (cfr. het boekje Gewoon over Geloof van Mgr Mutsaerts).

Dat gebrek aan geloof in de Eucharistie is ook te merken aan de ideologische verbetenheid waarmee men zich verzet tegen Sacramentsprocessies. Hoewel de Kerk ze aanbeveelt, en Paus Franciscus alle parochies heel nadrukkelijk heeft uitgenodigd om op die manier van hun geloof te getuigen, wordt ze al snel afgedaan als een 'zielige bedoening', een 'relict van voor het laatste Concilie', of het H. Sacrament als de 'anticlimax in de opbouw van een processie'. En toch leren de Pausen allemaal dat de Kerk alleen kan leven vanuit de Eucharistie. En wie echt gelooft in de Eucharistie, kan niet anders dan daarvan spreken, getuigen, en dus er ook mee op straat komen. Als sommige Katholieke gemeenschappen in Irak en Syrië het zelfs in deze tijden aandurven, moeten zelfs Hasselaren zonder ruggengraat het aankunnen; we zijn het hen verplicht (cfr Paus Franciscus Corpus Domini 2015: Straks zullen we door de straten lopen, en ons in gemeenschap voelen met al de broeders en zusters die niet de vrijheid hebben om hun geloof in de Heer Jezus te beleven).

Zonder dat geloof in de Eucharistie kan men ook geen missionaire Kerk worden. Want dit gebrek vertaalt zich in pessimisme, fatalisme, wantrouwen. Sommige personen wijden zich niet aan de zending, omdat zij geloven dat niets kan veranderen, en het heeft dus voor hen geen nut om zich in te spannen. Zij denken als volgt: “Waarom zou ik mij moeten beroven van mijn gemak en genoegens, als ik geen enkel belangrijk resultaat zie?” (Paus Franciscus in Evangelii gaudium 275)

Mgr Jousten zal ons aan de hand van 7 stukjes doorheen de Eucharistie nemen en ons wijzen op Zijn Aanwezigheid, zowel door woorden als tekens. Om te komen tot de aanbidding van de Eucharistie, die meteen bron wordt van missie, bron van evangelisatie.

'Van aanbidding tot Evangelisatie' is ook precies de titel waaronder op 23 juli 2017 een symposium zal doorgaan in onze parochie onder de noemer SACRA 700, naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistische Mirakel van Viversel op 25 juli 1317. Verschillende sprekers zullen het thema van Eucharistie, aanbidding, tot missie en re-evangelisatie toelichten.
Na de lezing van Mgr Jousten, zal de broederschap dan ook kort het programma voor 2017 toelichten. Daarbij zal Bas Meeuws zijn fotokunstwerk rond het Sacrament van Mirakel toelichten.

Zoals traditie zal de avond afgerond worden met het avondgebed van de Kerk, en een receptie in de dekenij. Net zoals bij de vorige lezing, trakteert het Katholiek Nieuwsblad iedereen op een gratis exemplaar van hun weekblad.

Iedereen is van harte welkom, en breng iemand mee!