woensdag 27 juli 2016

Geen dolers maar pelgrims: 50 jaar bisdom Hasselt

refrein:
Geen dolers, maar pelgrims, Gods volk onderweg;
uit steden en dorpen, geroepen en gezonden,
Gods zegen en genade ons toegezegd.

1. Zoals Mozes zijn volk heeft geleid naar het land,
maken wij ook vandaag deze tocht hand in hand.
Geen duisternis maar helder licht.
maakt onze toekomst doelgericht.

2. Heel ons hart is van vreugde vervuld om Gods woord;
en wij treden naar buiten: dat ieder het hoort.
De kleine en de arme mens
omarmt een christen heel intens.

3. Laat ons werken aan vrede en bidden om Gods Geest;
laat ons dienen in liefde die wonden geneest.
Dat wij mens voor mensen zijn,
dat wij elkaar gegeven zijn.

4. Om Maria's ja-woord, haar voorbeeld, haar trouw,
noemen wij Jezus'Moeder Onze-Lieve-Vrouw:
die Oorzaak onzer blijdschap is,
aan Jesse's stam ontsproten is.

Lied voor 50 jaar bisdom Hasselt, door Paul Schollaert

dinsdag 26 juli 2016

De religie van de vrede: 86-jarige priester de keel overgesneden tijdens de H. Mis in Frankrijk...

Heel wat priesters en patriarchen van het Midden-Oosten hebben ervoor gewaarschuwd: Het wordt bij jullie zoals bij ons. Want de islam is niet in staat om vredig met anderen samen te leven (zie). Zij kennen slecht onderwerping met het zwaard. Ze kunnen dat even verstoppen, en geduldig vriendelijk lachend hun tijd afwachten, maar daarmee verandert het wezen van de islam niet. En wie kan vandaag nog volhouden dat er geen oorlog bezig is?

Zolang de moslims blijven belijden dat de grootste profeet, een moordenaar, het grote voorbeeld is. Zolang de moslims blijven volhouden dat de koran door God letterlijk gedicteerd is. Zolang het een plicht is om al de niet-moslims te verachten, te dwingen, te vermoorden...
En als de islam dat alles opgeeft ... dan zal het de islam niet meer zijn.

Hoe lang nog dus de politiek-correcte onzin dat islam een religie is als de anderen? Hoe lang nog de hypocrisie dat al die terroristen dat doen om dat ze 'kansarme jongeren' zijn, of allemaal 'psychiatrisch gestoorden' ? Hoe lang nog de steun aan organisaties die manifest onze samenleving ondermijnen?

Het is onze taak de moslims te wijzen op de ongerijmdheden van de islam. Maar dan moeten we als christenen wel zelf op de eerste plaats weten wie we zijn. En eveneens ophouden over de mythes van het Europa dat zo intellectueel schatplichtig zou zijn aan de islam.

Op klaarlichte dag een priester vermoorden als hij de H Mis aan het opdragen is ... Kan het nog laffer? Kan het nog barbaarser?

"L’Eglise catholique ne peut prendre d’autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes."
de Aartsbisschop van Rouen Laat ons bidden tot deze martelaar, voor bekering van allen die niet in Christus geloven.


Cardinal R. Sarah@Card_R_Sarah 4 uur geleden
En France, aujourd'hui, un prêtre a été égorgé à l'arme blanche dans une église. Je suis profondément choqué, horrifié, scandalisé. +RS
 
 
 
Cardinal R. Sarah@Card_R_Sarah 4 uur geleden
Combien de morts pour que les gouvernements européens comprennent la situation où l'Occident se trouve ? Combien de têtes décapitées ? +RS

maandag 25 juli 2016

700 jaar Sacrament van Mirakel: Het avontuur begint

Vandaag vierden we de herdenking van het Eucharistisch Mirakel van Viversel op 25 juli 1317 in de Kathedraal met een langdurige aanbidding. Hoewel we amper reclame gemaakt hebben, was er weer een goede aanwezigheid. Dank aan diaken Swerts dat hij start en einde begeleidde. En aan E.H. Jan Philippe -die momenteel op de wereldjongerendagen in Polen is- om weer een mooi teksten-boekje samen te stellen.

Alles in gereedheid voor het Aanbiddingsuur in de vernieuwde H. Kruiskapel.
Het Sacrament van Mirakel in de 'glazen kluis'. Het is nog wat zoeken naar de mooiste oplossing.

Het is nu 6 jaar geleden dat we met deze jaarlijkse herdenking herbegonnen. Hoewel we dachten dat niemand zou komen, had het van bij het begin een redelijke opkomst. Het is immers in het midden van de zomer, de hele stad ligt in een zomerslaap, het wordt vreselijk warm in die kapel in de namiddag, en het is nu eenmaal niet het populairste onderwerp. Maar iedere keer sta ik verbaasd van de opkomst.

Onze broederschap heeft de taak om het geloof in de Eucharistie te bewaren en aan te wakkeren; er van te getuigen. Dat is niet de meest gemakkelijke taak in onze stad vandaag. Zelfs als je praat met Katholieken kom je wel goede wil tegen, maar ook vaak het idee dat geloven in de werkelijke aanwezigheid van God in de Eucharistie iets is dat we als Katholieken helemaal niet meer geloven. Het is ook niet alsof we het vaak uitgelegd krijgen. Misschien niet makkelijk, maar we moeten toch wegen vinden om dat geloof op een hedendaagse manier uit te leggen?

Recent publiceerden we op de blog een artikel uit Engeland over een protestant die de Katholieke Kerk maar schijnheilig noemde, omdat hij vond dat als we werkelijk in de Eucharistie geloofden we wel met wat meer respect met de Eucharistie zouden omgaan. Is dat niet iets dat we in Hasselt ook zouden kunnen verbeteren?

Daarom wil onze broederschap dit 700 jarig jubileum van het Eucharistisch mirakel van Viversel in 1317 heel uitdrukkelijk vieren. Geweldig is het initiatief van Het Stadsmus, dat een tentoonstelling zal houden rond de viering van het Eucharistisch Mirakel in Hasselt en de 'oudste monstrans ter wereld'. En ook de Provinciale bibliotheek doet mee. Het mirakelspel van Viversel wordt terug georganiseerd, en zo zijn er nog initiatieven. Dank aan het stadsbestuur, schepen van cultuur Mondelaers en Het Stadsmus dat de initiatieven bij elkaar bracht!

Voor onze broederschap wil het een aanleiding zijn om te getuigen van ons Katholiek geloof. Zo, zoals de Kerk het steeds heeft verkondigd, en zal blijven doen. Gewoon, complex-loos Katholiek, van 23 tot 25 juli 2017. Als iedereen die de laatste maanden gezegd heeft dat we gek zijn en we niemand bij elkaar zullen krijgen in het midden van de zomer net voor de Virga Jesse feesten, zou komen, dan zou de zaal aardig vol zitten. En anders ken ik toch al vijf personen die zich gaan vrijmaken, en met al twee sprekers bevestigd, zijn we al met zeven. En ik denk dat Mgr Hoogmartens ons zal komen steunen.

In oktober hopen we onze volgende lezing te houden, en meteen het programma voor deze 700 jarige herdenking voor te stellen. Alle hulp is welkom! YouTube is nog een zwart gat voor onze broederschap, en Facebook bescheiden, ...

zaterdag 16 juli 2016

25 juli 2016: 699ste herdenking van het Sacrament van Mirakel

Op maandag 25 juli herdenken we het Eucharistische Mirakel van Viversel, dat gebeurde in 1317. Een Hostie ging toen bloeden, na aanraking door ongewijde handen. In latere eeuwen gebeurden vele mirakels door deze Hostie, vooral in de voormalige abdij van Herkenrode. Sinds 1804 is het Sacrament van Mirakel bewaard in de St Quintinuskathedraal van Hasselt.

Dit feit herdenken we met een stille aanbidding van 14 tot 16.30 uur in de H Kruiskapel van de St Quintinuskathedraal. De Miraculeuze hostie wordt er uitgesteld tijdens de aanbidding.
Iedereen is uiteraard welkom.

 
Gebed voor het Heilig Sacrament
Geschreven door Mgr. Hoogmartens
bij de 300ste verjaardag van de Sacramentsbroederschap in 2013Heer Jezus,
naar U te kijken vervult ons met grote vreugde:
Gij toont ons de liefde van de Vader,
die van alle eeuwen is.

Heer Jezus,
naar U te kijken stemt ons immer dankbaar:
Gij vervult ons van uw Geest,
van uw leven in overvloed.

Heer Jezus,
naar U te kijken voedt ons hart:
het schouwt in de eucharistie
de gave van uw Lichaam en uw Bloed.
  
Help ons, Heer,
steeds méér uw blijvende aanwezigheid te koesteren
als de grootste schat
die schittert over ons menselijk bestaan.

Help ons, Heer,
vanuit U naar andere mensen te gaan,
niet oordelend, maar in waarheid beminnend,
opdat wij steeds meer op U gelijken.

Help ons, Heer,
om het kruis te dragen dat bij ons leven hoort
en ook daar de hoop te vinden
als vaste anker voor onze onstuimige ziel.

Zegen zó uw volk, Heer,
en ga met ons mee de lange weg
opdat wij eens voor eeuwig mogen schouwen
uw liefde en die van de Vader en de Geest.

Amen.


Liturgie is belangrijk: kardinaal Sarah

Enkele maanden geleden schreef Kardinaal Robert Sarah het boek 'Dieu ou Rien'. Een simpele keuze, die uiteindelijk enkel met ja of neen te beantwoorden is. Hetzelfde heeft hij nu gezegd in een lezing in Londen over de liturgie. De liturgie gaat over God of ze gaat over niets. Niet de mens of de 'voorganger' of de 'gemeenschap' of het 'gebeuren' is de essentie van de liturgie, maar God en niets anders.

Zie een vertaling van de lezing op Lezing Kardinaal Sarah


zaterdag 9 juli 2016

Paus Franciscus: Bezoek dagelijks het Heilig Sacrament!

Radio Vaticaan:

Paus Franciscus moedigde iedereen aan om dagelijks het Heilig Sacrament te bezoeken zo mogelijk, in een boodschap aan het volgende Eucharistische Congres in Genua, Italië.

'Op deze mooie gelegenheid die ons gegeven wordt, moedig ik al de gelovigen aan om steeds eerbied te hebben voor de Heilige Eucharistie,' zei de Paus in zijn boodschap, die gericht was aan de president van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, Kardinaal Agnelo Bagnasco.

Met een citaat uit het document van het tweede Vaticaanse Concilie Sacrosantum Concilium, refereerde de Paus aan de Eucharistie als 'Sacrament van liefde, een teken van eenheid, een verbond van barmhartigheid' en hij riep de gelovigen op zich daarmee te voeden 'opdat ge onderling verenigd zou worden, en samenwerken aan de opbouw van de Kerk en het goed voor de wereld'.

'Meer nog, ik wil iedereen aanmoedigen om -als het mogelijk is - dagelijks het Heilig Sacrament te bezoeken temidden van de problemen van iedere dag; dit Sacrament van oneindige liefde van Christus en Zijn barmhartigheid, dat bewaard wordt in onze kerken, zo vaak verlaten, om als een kind met Hem te spreken, om te luisteren naar Hem in stilte, en om zich vredig aan hem toe te vertrouwen.'

Dit Eucharistisch congres zal plaatsen van 15 tot 18 september in de noordelijke Italiaanse stad Genua.

vrijdag 8 juli 2016

Dare a Dream

"Ik nam de Paus op zijn woord 'Dare a Dream', en dit is hoe ik het deed":

artikel uit de Catholic Herald, vrij beschikbaar op het internet: www.catholicherald.co.uk

Hier zijn vier ideeën die me hielpen met mijn droom om een verschil te maken in de Kerk.

De laatste maand had Paus Franciscus een inspirerende boodschap voor de leken, 'Dare to dream!'. Ik krijg kracht door zijn woorden omdat ze me eraan herinnerden waarom ik alles achterliet om Christus te volgen.

Vijf jaar geleden vroeg ik mezelf af: 'Hoe kan ik ervoor zorgen dat de volgende generatie Katholieken de kerk in een sterkere meer dynamische en levendigere staat mag terugvinden dan ik nu?' Ik was geschokt door wat de vorige generatie ons had overgeleverd. Ik was einde 20, en in die eerste drie decaden van mijn leven, leek het wel of ik opgegroeid was in een Kerk die van de ene crisis in het volgende schandaal overliep.

En ik had doorheen de jaren het aantal mensen dat naar de H Mis ging zien verminderen, met heel wat van mijn vrienden die het Katholieke geloof niet meer praktiseerden. Ik was meestal de jongste volwassene in de Kerk op zondag, en als ik zo rondkeek naar de gemiddelde leeftijd rond me, vroeg ik me af wat ik kon doen.

Na veel gebed en reflectie, liet ik mijn comfortabele job in de technology consulting staan met al haar voordelen, en ging werken als fundraiser voor de Katholieke kerk in Londen. Fundraising leek wel wat voor me, vermits ik al gewend was te werken met geld, financiën en budgetten. Ik had ook affiniteit met het feit dat Jezus zo jong was toen Hij startte met Zijn missie. Hij liet zijn werk als schrijnwerker staan om zijn missie te vervullen en het Goede Nieuws te verspreiden.

Sindsdien zijn er dagen dat ik geworsteld heb met mijn nieuwe carrière als een fondsenwerver. Het is niet makkelijk om te werken in een tak van de Kerk (het geld-vergaren) die dikwijls gehekeld wordt om haar mismanagement en slechte reputatie. Ik heb nochtans geen moment spijt van mijn beslissing. Tijdens mijn werk als Katholieke fondsenwerver, heb ik geleerd wat het me kost om de roeping als leek binnen de kerk te volgen, en ik ben trots mijn carrière te hebben verlaten om het nauwe pad te volgen. Ik ben succesvol geweest in fondsenwerving voor bisdommen, parochies, stichtingen en religieuze ordes, ik heb hen doen helpen groeien in overtuiging en aanwezigheid.

Met die ervaring op zak, wil ik vier ideeën delen die me hielpen om door te gaan met mijn droom om een verschil te maken in de Kerk. Hopelijk kunnen die inzichten u ook inspireren.

Omarm de huidige tijd.

Ik weet niet wanneer er weer betere tijden komen, noch binnen of buiten de Kerk, maar ik weet wel dat, als ik sterf, ik de woorden van St Paulus wil herhalen 'Ik vocht de goede strijd' (2 Timoteüs 4:7)

Vier maanden geleden begon ik met een website, catholicfundraiser.net, die online Katholieken wil helpen om professioneler fondsen te werven. Er zijn zo veel prachtige organisaties die fantastisch werk doen, en die met wat hulp bij hun fondsenwerking, nog veel beter zouden kunnen doen. Sinds de website bestaat, ben ik in contact gekomen met een 150tal Katholieke organisaties wereldwijd om te helpen met fondsenwerving. De creativiteit en de passie waarmee hun leiders en de teams werken heeft met geïnspireerd. Zij omarmen deze chaotische tijden, net als ik, en nemen hun kruis op om Christus te volgen.

Maak een plan alvorens te beginnen.

Doelen bereiken en dromen realiseren, dat gebeurt niet zomaar bij toeval. Op de eerste plaats moet je een volhardend en contemplatief gebedsleven hebben om je steeds te leiden want je zal veel obstakels ontmoeten.

En definieer ook je doelen. Vraag jezelf af, 'Wat wil ik bereiken?' Wees zo duidelijk mogelijk in je antwoord. En dan moet je een plan ontwerpen om je doel te bereiken, en je moet het aanpassen iedere week, zo niet iedere dag. Door dat te doen, zal je groeien in zelfbewustzijn en leren van je fouten en van je verwezenlijkingen. Dan kan je vooruit werken met wat werkt en veranderen wat niet werkt.

Omring je met mensen die je helpen om je doelen te bereiken

Als je doel is om je gemeenschap te veranderen, dan moet je mensen vinden die die visie delen. Als je jonge mensen wil laten kennis maken met de wonderen van de Goddelijke Liturgie, dan raad ik je aan om kennis te maken met monniken en zusters met een contemplatieve roeping.

Jezus omringde zich met een groep mensen die hem hielpen om zijn missie te realiseren. En ik heb ook connecties gezocht met mensen die de droom hadden om de Katholieke fondsenwerving te professionaliseren. Het is een 'big hairy dream' die niet veel mensen met me delen. Niettemin heb ik tot aan de einden van de wereld gezocht, en ik heb wat mensen gevonden!

Blijf focussen op je droom

We kunnen gemakkelijk ontmoedigd raken, afgeleid of ontgoocheld wanneer we starten. Meestal zal je niet veel succes in het begin hebben, en zelfs je beste vrienden en familie kunnen zeggen om het idee maar snel te laten vallen. Ik heb ontelbaar keer willen stoppen;

Maar om de een of andere reden kreeg ik steeds weer nieuwe energie, momentum en bemoediging als ik gewoon doorging, zeker op moment van uitdagingen. Het was zeker een uitdaging om te leren hoe je Katholieke organisaties kan helpen hun fondsenwerving te verbeteren. Maar na heel wat hindernissen en successen, ben ik aangemoedigd en nederiger om te zien dat mijn methodes en ideeën andere mensen helpen om de wereld in vuur en vlam te zetten.

In zijn speech van de laatste maand zei Paus Franciscus: 'we hebben nood aan leken die risico's nemen, die hun handen willen vuilmaken, die geen schrik hebben om fouten te maken, die voorwaarts gaan. We hebben leken nodig die een visie op de toekomst hebben, en die niet bij de kleine dingen van het leven blijven staan.'

Bij het tweede Vaticaanse concilie vroegen de concilievaders precies dit aan de leken. In het besluit over het Apostolaat van de Leken Apostolicam Actuositatem, herinnerden ze ons dat 'ook onze tijden niet minder bezieling vragen: de moderne omstandigheden vragen erom dat hun apostolaat groter wordt en uitgebreider.'

Sinds ik voor het eerst durfde dromen, heb ik de vreugde ontdekt om los te laten, om groots te denken en te kijken wat ik kan bereiken met, door en voor Christus. Ik werd aangemoedigd door de verschillende manieren waarop andere Katholieke leken antwoorden aan de boodschap van paus Franciscus om de uitdaging van het tweede Vaticaanse concilie op te nemen.

Als jij heb gebeden om iets groots, moedigs, nieuw en spannend te doen voor de Kerk, wat houdt je dan tegen?  Zoals de grote Paus Johannes Paulus II ons zei, met de woorden van Jezus Christus, 'Wees niet bang'.
Brice Sokolowski